ژئوسل

ژوئن 5, 2018
ژئوسل

ژئوسل

ژئوسل ژئوسل ها درواقع مصالحی هستند که به جهت پایدارسازی شیب‌ها ژئوسل مورداستفاده قرار می‌گیرند، این پایدارسازی منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی شده و […]
ژوئن 5, 2018
ژئوسل

ژئوسل تثبیت شیب

ژئوسل تثبیت شیب ژئوسل (تثبیت شیب) درواقع مصالحی هستند که به جهت پایدارسازی شیب‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند، این پایدارسازی منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی […]